Skip to main content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COTTONMOOSE SHOP

 1. DEFINICJE. Terminom i zwrotom użytym w niniejszym dokumencie, pisanym z wielkich liter nadano poniższe znaczenie:
  1. Dzień roboczy – jeden, dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. Formularz – dostępny w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia;
  3. Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, dokonujący lub zamierzający dokonać za pośrednictwem Sklepu zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 9 lutego 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 459);
  5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący lub zamierzający dokonać za pośrednictwem Sklepu zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i/lub zawodową;
  6. Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji (stanowiącej jednocześnie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika),  w którym gromadzone są dane dobrowolnie podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz informacje o ewentualnie złożonych przez Użytkownika Zamówieniach, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanymi przez Użytkownika podczas rejestracji; Założenie Konta Użytkownika nie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, przeglądania Produktów i składania Zamówień;
  7. Koszyk – tworzona przez Użytkownika lista Produktów wybranych spośród Produktów oferowanych w Sklepie umożliwiająca Użytkownikowi przeliczenie łącznej wartości Produktów dodanych do Koszyka oraz mogąca być dowolnie zarządzana przez Użytkownika poprzez dodawanie do Koszyka kolejnych Produktów lub ich usuwanie do chwili wskazanej w Regulaminie;
  8. Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument;
  9. Newsletter – nieodpłatna, świadczona przez Sprzedawcę przez czas nieokreślony drogą elektroniczną usługa, umożliwiająca korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), okresowych, cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach, promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy i oferowanych przez niego produktów;
  10. Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
  11. Regulamin – niniejszy dokument określający ogólne warunki sprzedaży Produktów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.cottonmoose.shop.pl w formie umożliwiającej jego pobieranie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika;
  12. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy pod adresem www.cottonmoose.shop.pl; sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną
  13. Sprzedawca – Rafał Znyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cottonmoose Shop Rafał Znyk z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Wilsona 88, e-mail: [email protected];
  14. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
  15. Usługi elektroniczne – dostępne w Sklepie następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego: Konto Użytkownika, Formularz oraz Newsletter;
  16. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 683);
  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
  18. Użytkownik – odwiedzająca lub korzystająca ze Sklepu i jego funkcjonalności osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym Kupujący;
  19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą Umowy określające w szczególności Produkt, jego ilość, kolor, sposób dostarczenia i sposób płatności.
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Sprzedawca, w trosce o dobro Użytkowników oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, informuje że:
  1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.cottonmoose.shop.pl, prowadzonego przez Sprzedawcę;
  2. Regulamin adresowany jest do Użytkowników oraz Kupujących będących zarówno Konsumentami jak i przedsiębiorcami, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie oznaczonych w Regulaminie jako dotyczących wyłącznie Konsumentów lub wyłącznie przedsiębiorców;
  3. postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. W przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z przepisami Ustawy, w szczególności regulowałby sytuację Konsumenta mniej korzystne niż Ustawa, pierwszeństwo nadać należy przepisom Ustawy, które w takim przypadku znajdują zastosowanie;
  4. Sprzedawca przyznaje Kupującemu prawo aby przed złożeniem zamówienia w Sklepie przystąpił do negocjacji ze Sprzedawcą postanowień zawieranej umowy, w tym Regulaminu. Negocjacje, o których mowa powyżej winny być prowadzone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy. W razie gdyby Kupujący zrezygnował z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY. Zawarcie Umowy między Sprzedawcą a Kupującym następuje po złożeniu Zamówienia w Sklepie za pomocą dostępnego Formularza i zgodnie z poniższą procedurą:
  1. Kupujący może złożyć Zamówienie zakładając dobrowolnie bezpłatne Konto Użytkownika lub bez jego zakładania (więcej informacji dotyczących Konta Użytkownika zawartych jest w pkt 8 – 10 poniżej);
  2. Kupujący dokonuje wyboru interesujących go Produktów dostępnych w Sklepie poprzez dodanie ich do Koszyka; Użytkownik ma możliwość swobodnego modyfikowana Produktów znajdujących się w Koszyku do momentu ich zatwierdzenia przyciskiem „Kupuję i płacę”;
  3. Kupujący dokonuje określenia warunków Umowy poprzez wybór sposobu zapłaty ceny, dostawy oraz ewentualnych pozostałych wskazanych przez Sprzedawcę kosztów realizacji Umowy;
  4. Kupujący, przed zawarciem Umowy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz akceptacją ich treści;
  5. po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych w Formularzu, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, zawierające m.in. opis wybranych Produktów, łącznej ceny Zamówienia, sposobu dostawy oraz wszystkich innych ewentualnych kosztów, które Użytkownik zobowiązany będzie ponieść z związku z Zamówieniem;
  6. Kupujący przesyła Sprzedawcy Zamówienie (tj. składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk „Kupuję i płacę”);
  7. Kupujący w zależności od wybranego sposobu zapłaty, może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przystąpienie do realizacji  następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia lub w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z dokumentem Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej zostaje zawarta Umowa między Kupującym, a Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca może informować Kupującego o statusie Zamówienia wysyłając koleje wiadomości na podany przez Kupującego adres e-mail, w tym o przygotowaniu zamówienia do przekazania przewoźnikowi.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany przez niego adres e-mail dokumentów wskazanych w pkt 4 powyżej oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt: paragonu fiskalnego lub faktury VAT (w zależności od wyboru Kupującego).
 7. Kupujący celem złożenia Zamówienia i dokonania zakupów w Sklepie nie musi posiadać zarejestrowanego Konta Użytkownika (jego założenie i korzystanie z niego jest dobrowolne) i może złożyć Zamówienie poprzez Formularz. Świadczona przez Sprzedawcę Usługa elektroniczna Formularz jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy (ulega zakończeniu wraz ze złożeniem Zamówienia przy użyciu Formularza lub z chwilą rezygnacji/odstąpienia od Zamówienia przy użyciu Formularza).
 8. Rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie jest możliwa po wykonaniu łącznie kolejnych czynności:
  1. kliknięciu zakładki KONTO UŻYTKOWNIKA, a następnie „Zarejestruj się”;
  2. uzupełnieniu wymaganych danych w określonych polach formularza rejestracyjnego;
  3. ustaleniu loginu i hasła do Konta Użytkownika stanowiących ciąg znaków, które Użytkownik ma  obowiązek zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich;
  4. zapoznaniu się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności i zaakceptowaniu ich treści (poprzez zaznaczenie właściwego check box’a).
 9. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika wiadomości potwierdzającej skuteczną rejestrację Konta Użytkownika, zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika, która ma charakter umowy bezterminowej i nieodpłatnej.
 10. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość:
  1. wglądu oraz samodzielnego edytowania i aktualizacji danych wskazanych podczas rejestracji Konta Użytkownika;
  2. bez podania przyczyny oraz ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć Konto Użytkownika poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy drogą pisemną na adres: Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] (wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta Użytkownika). Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu stosowanego żądania przez Sprzedawcę.
 11. CENA I METODY PŁATNOŚCI. Ceny Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu określone są w złotych polskich i zawierają należny podatek od towarów i usług VAT (według stawek wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia konkretnego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy. Koszty dostawy mogą różnić się w zależności od m.in. wartości Zamówienia lub wagi przesyłki.
 12. Ceną ostateczną i wiążącą Kupującego jest cena Produktu wskazana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili jego złożenia przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 13. Ceny Produktów podane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany.
 14. Kupujący ma możliwość dokonania płatności w jeden z dwóch poniższych sposobów:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany Kupującemu przez Sprzedawcę m.in. w zakładce METODY PŁATNOŚCI;
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej Dotpay, która obsługuje przelewy elektroniczne i płatności kartą płatniczą. Więcej informacji na temat płatności elektronicznych Dotpay dostępnych jest w zakładce METODY PŁATNOŚCI.
 15. Wyboru sposób płatności dokonuje Kupujący na etapie składania Zamówienia.
 16. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
 17. DOSTAWA PRODUKTU. Dostawa Produktu odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej lub do wybranego przez Kupującego punktu odbioru DPD.
 18. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
 19. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego Zamówienia przystępuje do jego realizacji. Na czas realizacji Zamówienia składają się: czas skompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika do Kupującego, przy czym:
  1. czas skompletowania Zamówienia trwa do 14 Dni Roboczych (chyba, że w opisie Produktu lub w chwili składania Zamówienia wskazano inny termin), który liczony jest od chwili zaksięgowana kwoty łącznej wartości Zamówienia na rachunku Sprzedawcy (wraz z kosztami dostarczenia) do chwili przekazania przesyłki przewoźnikowi do doręczenia;
  2. czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi do 14 Dni Roboczych od chwili przekazania jej do doręczenia przez Sprzedawcę; Sprzedawca zastrzega, że termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika jest terminem deklarowanym, wskazanym Sprzedawcy przez przewoźnika i Sprzedawca nie ma wpływu na jego zachowanie przez przewoźnika; 
  3. w razie zamówienia kilku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy wszystkich Produktów jest najdłuższy z podanych przez Sprzedawcę terminów dostawy.
 20. Informacje na temat przewoźnika doręczającego przesyłki dostępne są w zakładce DOSTAWA.
 21. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin 30 dni na odstąpienie od Umowy rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu doręczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym pkt 21 oraz kolejnych (tj. 21-26) stosuje się także odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 22. Dla skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 30 dni, w drodze oświadczenia, które może zostać złożone przez Konsumenta za pomocą dowolnego środka porozumiewania się ze Sprzedawcą, w tym drogą elektroniczną (e-mail), listownie lub w inny sposób (według wyboru i uznania Konsumenta). Konsument, celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się także wzorem formularza zwrotu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, a także dostępnym w Sklepie w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE.  Skorzystanie z formularza przez Konsumenta nie jest obowiązkowe ale może przyśpieszyć przeprowadzenie procedury odstąpienia i zwrotu należności.
 23. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili zwrotnego otrzymania Produktu (lub Produktów), którego dotyczy odstąpienie. Konsument winien odesłać Produkt na adres: Cottonmoose Shop, ul. Wilsona 76, 42-202 Częstochowa niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób jak płatność, chyba, że Konsument i Sprzedawca uzgodnią inny sposób zwrotu należności. 
 24. Konsument odstępujący od umowy ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy we własnym zakresie.
 25. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 26. Szczegóły dotyczące zwrotu Produktu w związku z odstąpieniem od Umowy dostępne są w Sklepie w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia oraz o kosztach zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 27. RĘKOJMIA. REKLAMACJA. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Produkt bez wad. W razie jednak gdyby zakupiony przez Konsumenta Produkt posiadał wady fizyczne lub prawne, Konsument może skorzystać z uprawnienia wynikającego z rękojmi. W przypadku Produktów, na które została udzielona gwarancja jakości, Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w gwarancji jakości. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktu. Warunki Gwarancji (w tym warunki jej udzielenia, przysługujące uprawnienia oraz terminy rozpatrywania) dołączane są do Produktów, których Gwarancja dotyczy (w razie gdy gwarancja jakości została udzielona).
 28. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 29. Konsument, w razie gdy Produkt ma wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od Umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 30. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 31. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 32. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może także żądać: wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Produktu. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 33. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 34. Koszty wymiany lub naprawy, w razie gdy Produkt posiada wadę, ponosi Sprzedawca. W przypadku, gdy po zbadaniu reklamowanego produktu, Sprzedawca nie stwierdzi w nim wady na którą powołuje się Konsument podlegającej rękojmi, produkt zostanie odesłany na koszt Kupującego.
 35. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia jego wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 36. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi.
 37. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi. W terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 38. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta pocztą elektroniczną na adres e-mail [email protected]. Konsumentowi składającemu reklamacje Sprzedawca rekomenduje wskazać swoje dane kontaktowe, numer zamówienia i rodzaj produktu, którego reklamacja dotyczy, powód złożenia reklamacji, termin i okoliczności powstania wady oraz jej opis, oczekiwany sposób rozwiązania reklamacji. Jeżeli podane przez Konsumenta w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Konsument, celem złożenia reklamacji może posłużyć się także wzorem formularza reklamacji dostępnym w Sklepie w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE, przesyłając skan uzupełnionego formularza na wskazany na wstępie adres e-mail. Skorzystanie z formularza przez Konsumenta nie jest obowiązkowe, ale może przyśpieszyć przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.
 39. Konsument, w niektórych sytuacjach może być poproszony przez Sprzedawcę o przesłanie zdjęć reklamowanego Produktu na adres [email protected] oraz dostarczenie Produktu, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne na adres Sprzedawcy.
 40. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy we wskazanym powyżej terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 41. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego  wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 42. Całkowita, łączna odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem, w związku z zawarciem Umowy/Umów i/lub złożeniem Zamówienia/Zamówień, bez względu na podstawę prawną roszczenia/roszczeń, jest ograniczona do szkody rzeczywistej i do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny, w każdym przypadku jednakże do kwoty nie większej niż 500 złotych. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta nie będącego Konsumentem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 43. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem Zamówienia będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
 44. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w sposób wskazany powyżej nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń wobec Sprzedawcy.
 45. Wraz z wydaniem przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe w okresie od chwili przekazania go do przewozu aż do chwili wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę zawierającą Produkt w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 46. Sprzedawca upoważniony jest do wypowiedzenia umowy świadczenia Usług elektronicznych w każdym czasie, w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 47. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA. Przeglądnie treści Sklepu, korzystanie z jego zasobów, składanie Zamówień oraz dokonywanie zakupów jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;
  2. zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari;
  3. posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty e-mail.
 48. REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług elektronicznych oraz związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz jakością obsługi można składać w dowolny z poniżej wskazanych sposobów:
  1. pisemnie na adres: Cottonmoose Shop, 42-202 Częstochowa, ul. Wilsona 88;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 49. Kupującemu składającemu reklamacje Sprzedawca rekomenduje wskazać swoje dane kontaktowe, powód złożenia reklamacji, termin wystąpienia przyczyny reklamacji oraz jej opis.
 50. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 51. NEWSLETTER. Celem korzystania z Usługi elektronicznej Newsletter należy:
  1. podać adres poczty elektronicznej (e-mail) na który Newsletter ma być przesyłany oraz zatwierdzić chęć zapisania się do Newslettera klikając przycisk „Zapisz się”, zaznaczając uprzednio właściwe check’boxy potwierdzające zgodę na otrzymywanie wiadomości Newsletter oraz zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptację ich treści lub
  2. zaznaczyć odpowiedni check’box podczas rejestracji Konta Użytkownika;
  3. wraz z rejestracją przez Użytkownika i kliknięciem przycisku potwierdzającego chęć zapisania się do newslettera dochodzi do uruchomienia Usługi elektronicznej Newsletter (co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy i zawarciem umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter).
 52. Podanie adresu poczty elektronicznej e-mail podczas zapisywania się do Newslettera jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania z tej usługi.
 53. Do korzystania z Newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail.
 54. W wyniku dokonania czynności, o których mowa w pkt 51, dochodzi do zawarcia umowy na czas nieokreślony o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym.
 55. Każdy Newsletter zawiera co najmniej informacje o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (e-mail), na który Newsletter ma być przesyłany. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i może być w każdej chwili, w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów wypowiedziana (rezygnacja z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w dowolny sposób, w tym w formie pisemnej na adres: Cottonmoose Shop, 42-202 Częstochowa, ul. Wilsona 88 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected].
 56. DANE OSOBOWE. Administratorem danych osobowych jest Rafał Znyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cottonmoose Shop Rafał Znyk, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wilsona 88 42-202 Częstochowa. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 57. POSTANOWIENIA DALSZE. Językiem oraz prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie są język oraz prawo polskie.
 58. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta Użytkownika oraz Newslettera z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności rażące naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu oraz zaprzestanie prowadzenia Sklepu przez Sprzedawcę.
 59. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 60. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności z następujących powodów:
  1. zmiana przepisów obowiązującego prawa wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym lub zmiana interpretacji przepisów prawa w wyniku rozstrzygnięć sądów, decyzji lub zaleceń właściwych w danym zakresie organów lub urzędów;
  2. zmiana danych firmy lub danych kontaktowych Sprzedawcy;
  3. zmiana dostępnych u Sprzedawcy sposobów lub metod płatności lub dostawy;
  4. wprowadzenie nowych funkcjonalności, usług lub rozwiązań w Sklepie.
 61. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie pod adresem Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Powyższa informacja będzie utrzymana na stronie Sklepu przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych
 62. Użytkownicy posiadający zarejestrowane Konto Użytkownika lub korzystający z Usługi elektronicznej Newsletter zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany podczas odpowiednio rejestracji lub zapisania się do Newslettera informacji o zmianie Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika o ile nie oświadczy on Sprzedawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, że wyraża wolę wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych.
 63. Sprzedawca informuje, że wszelkie zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły Umowy przed wejściem w życie takiej zmiany – do Zamówień złożonych i Umów zawartych przed zmianą Regulaminu (a także w całym okresie opieki posprzedażowej) zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu (tj. obowiązujące w chwili ich złożenia lub odpowiednio zawarcia).
 64. Konsument może skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przykładowo:
  1. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu (niezbędne informacje na temat procedury mediacji dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej);
  2. wystąpić do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów (niezbędne informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl);
  3. wystąpić do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacji Konsumentów (niezbędne informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl);
  4. skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 65. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 66. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jak również informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 67. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy (załącznik nr 1) oraz
  2. wzór formularza zwrotu (odstąpienia od umowy) (załącznik nr 2)
  3. wzór formularza reklamacji (załącznik nr 3)

Załącznik nr 1 – pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

Załącznik numer 2 – formularz zwrotu (odstąpienia od umowy)

Załącznik nr 3 – formularz reklamacji

PRAWO ZWROTU

Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionych w naszym sklepie produktów w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu doręczenia produktu – przykładowo jeśli dostałeś produkt w poniedziałek, termin na zwrot należy liczyć od dnia następnego czyli od wtorku.

Celem dokonania zwrotu prosimy o poinformowanie nas o chęci zwrotu produktu, najlepiej poprzez wypełnienie formularza zwrotu dostępnego powyżej, co znacznie ułatwi nam identyfikację zwracanego produktu oraz przyśpieszy zwrot pieniędzy.

Wypełniony formularz zwrotu prosimy odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres: Cottonmoose Shop, ul. Wilsona 76, 42-202 Częstochowa

Uprzejmie informujemy, że konsument odstępujący od umowy ponosi koszty zwrotu produktu we własnym zakresie.

Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób jak płatność.

Dodatkowe informacje na temat zwrotu produktów i odstąpienia od umowy dostępne są także w Regulaminie Sklepu Internetowego Cottonmoose Shop oraz w zakładce ZWROTY i REKLAMACJE. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].