Skip to main content

REGULAMIN KONKURSU IG

 1. Organizatorem niniejszego konkursu („Konkurs”) oraz fundatorem Nagrody w Konkursie jest Cottonmoose Shop – Cottonmoose Shop Rafał Znyk z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Wilsona 88, e-mail: [email protected] („Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisu art. 921 Kodeksu cywilnego. 
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wygraj śpiworek” na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie („Regulamin”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i rozpoczyna się w dniu 09 listopada 2020 r., w chwili publikacji postu konkursowego na kanałach społecznościowych Instagram Organizatora (Cottonmoose.shop.pl_official oraz Cottonmoose_mama_poleca) („Kanał”), a kończy z upływem dnia 15 listopada 2020 r. W okresie trwania Konkursu osoba wskazana w pkt 5 poniżej może zgłosić w nim swój udział w charakterze Uczestnika. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez wykonanie czynności opisanych w pkt 8 poniżej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie w terminie do dnia 3 listopada 2020 r.
 4. Konkurs prowadzony jest na Kanale Organizatora, za pośrednictwem którego Uczestnicy będą mogli odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Czynnikiem decydującym o wygranej będzie pomysłowość i kreatywność w realizacji zadania konkursowego opisanego w pkt 8 poniżej.  
 5. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej, które w momencie rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają konto użytkownika w portalu społecznościowym instagram („Uczestnik”). Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej na stronie Internetowej Organizatora pod adresem https://cottonmoose.shop.pl/polityka-prywatnosci/. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptacją ich treści. 
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, powiadomienia o wygranej, dostarczenia Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji.
 7. W Konkursie wykluczony jest udział osób pracujących lub współpracujących z Organizatorem na jakiejkolwiek podstawie prawnej oraz osób będących członkami rodziny Organizatora lub osób wskazanych na wstępie. 
 8. Warunkiem udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę jest spełnienie wszystkich, poniżej wskazanych warunków zgłoszenia łącznie: polubienie profili Organizatora w portalu Instagram pn. Cottonmoose.shop.pl_official oraz Cottonmoose_mama, polubienie postu konkursowego informującego o Konkursie („Post”), oznaczenie w komentarzu pod Postem dwóch wybranych, znanych Uczestnikowi osób posiadających konto na kanale Instagram oraz odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod Postem – dlaczego chcesz mieć śpiworek zimowy akurat od Cottonmose? („Pytanie Konkursowe”).
 9. Czynnikiem decydującym o wygranej będzie kreatywność i inwencja Uczestnika w odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe Uczestnika winna być efektem jego własnej twórczości. Każdy Uczestnik może zamieścić wiele odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, przy czym przy każdej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe winien oznaczyć w komentarzu pod Postem inne, znane mu osoby. W razie oznaczenia tej samej osoby w więcej niż jeden odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, ocenie podlegać będzie pierwsza odpowiedź takiego Uczestnika na Pytanie Konkursowe. 
 10. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony poprzez bezstronną, powołaną przez Organizatora komisję konkursową składającą się z co najmniej dwóch osób („Komisja Konkursowa”). Komisja dokonuje oceny odpowiedzi Uczestników na Pytania Konkursowe, które zostały dopuszczone do oceny, zgodnie z pkt 8 powyżej. Komisja Konkursowa będzie nadzorować realizowanie przez Organizatora zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 11. Kryterium oceny odpowiedzi na Pytanie Konkursowe to oryginalność odpowiedzi. Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą odpowiedź i nagrodzi ją śpiworkiem zimowym Cottonmoose model moose classic w kolorze wybranym przez Zwycięzcę spośród kolorów: granat, róż, szary lub grafit lub model combi w kolorze wybranym przez Zwycięzcę spośród kolorów: róż, jungle green, czerwony, granat („Nagroda”). Organizator zastrzega możliwość zmiany koloru w razie niedostępności wybranego przez Zwycięzce koloru produktu u Organizatora. 
 12. Komisja Konkursowa nie będzie brać pod uwagę i oceniać odpowiedzi na Pytanie Konkursowe posiadających treści: obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, przemocy lub nietolerancji, noszące znamiona hejtu, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, reklamujące inne firmy niż firma Organizatora, naruszające regulamin serwisu Instagram lub naruszające prawa osób trzecich. Organizator jest uprawniony do usunięcia wyżej wymienionych treści ze swojego Kanału.
 13. W ramach Konkursu wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. W ramach Konkursu przewidziana została jedna Nagroda. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem Kanału Organizatora na którym ogłoszony został Konkurs oraz w prywatnej wiadomości. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne podanie na Kanale Organizatora informacji o zwycięzcy Konkursu poprzez publiczne podanie nazwy jego profilu w kanale Instaram. Zwycięzca, w celu odbioru Nagrody, w terminie do dnia 18 listopada 2020 r. zobowiązany jest w prywatnej wiadomości na Kanale podać Organizatorowi dane niezbędne do wysyłki Nagrody to jest: Imię i Nazwisko, adres do wysyłki Nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora na jego koszt przesyłką kurierską w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy. Niezachowanie terminu przekazania danych, o którym mowa powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub danych uniemożliwiających wysyłkę lub doręczenie Nagrody skutkują wygaśnięciem roszczenia o wydanie Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Organizator w takiej sytuacji ogłasza kolejny konkurs na takich samych warunkach jak obowiązujące w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie nagrody, jeśli jej nieprzekazanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 
 14. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inny produkt lub otrzymania równowartości Nagrody w pieniądzu lub przeniesienia praw do Nagrody na osobę trzecią. 
 15. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że odpowiedź lub odpowiedzi na Pytanie Konkursowe będzie przejawem jego osobistej i indywidualnej inwencji i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe przysługiwać mu będzie wyłączne i nieograniczone prawo autorskie. 
 16. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Konkursu. Reklamację należy przesłać listownie na adres Organizatora wskazany w pkt 1 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać oznaczenie osoby, która ją kieruje, w taki sposób aby Organizator mógł skontaktować się z reklamującym pisemnie oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili wniesienia drogą listowną lub elektroniczna (jeśli osoba składającą reklamację wyrazi zgodę na taki kontakt i wskaże adres e-mail). Po wyczerpaniu drogi reklamacji, Uczestnikowi służy prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie z przyczyn od niego niezależnych. 
 18. Regulamin jest publicznie dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie Internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 listopada 2020 r. 
 20. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.